Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

TOP