Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานในการติดตามสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีลูกจ้างเกินกว่า 100 คน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานในการติดตามสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีลูกจ้างเกินกว่า   100 คน  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

TOP