Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมุล จปฐ.

pll_content_description

       วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้ นายทวีศักดิ์  สวัสดิ์สิงห์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายวงเทพ  เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน คณะทำงานได้ร่วมประชุมด้วยเพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯ ในปี ๒๕๖๑ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และการนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓ ศาลางกลางจังหวัดบุรีรัมย์

  TOP