Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

TOP