Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น่ประธานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว หมู่ ๔ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำกล่องข้าว กระบอกน้ำ และสมุดฉีก ไปแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย

  

  

  

  

  

 

 

TOP