Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบูรณาการกับคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบูรณาการกับคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

TOP