Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑

pll_content_description

วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (Project Review) แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค โดยการประชุมทางไกล (Video  Conference)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส   ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP