Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

TOP