Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๔๔/๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

pll_content_description

วันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๔๔/๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

TOP