Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓

pll_content_description

วันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลูแมน  จังหวัดขอนแก่น

TOP