Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑

pll_content_description

      วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ  ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑  BURIRAM SONGKRAN FESTIVAL ๒๐๑๘ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ โดย นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผูู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

  

  

TOP