Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานภารกิจ แนวทางการติดต่อตามเงินกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าประชุมที่เข้าประชุมได้ทราบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ อันพึงได้ของแรงงานที่เคยไปทำงาน ทั้งนี้ แรงงานในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ที่เคยยื่นขอรับเงินกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

  

  

  

 

TOP