Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

pll_content_description

         วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

  

  

  

TOP