Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

pll_content_description

       วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล) ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อตรวจราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของจังหวัด พร้อมทั้งเตรียมการดูสถานที่สำหรับการประชุม ครม. สัญจร ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

  

  

TOP