Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 72.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-25 08:57:24+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 331.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:33:26+07

pll_file_nameแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด

ขนาด : 43.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-12-03 02:53:30+07

pll_file_nameใบสมัครเครือข่ายอาสามัครแรงงาน

ขนาด : 81.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:10:04+07

pll_file_nameสรุปผลการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2560

ขนาด : 6816.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 10:07:16+07

pll_file_nameคู่มือสำหรับการติดตามสิทธิประโยชน์บำเหน็จ

ขนาด : 2292.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:40:17+07

pll_file_nameระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ

ขนาด : 105.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:38:25+07

pll_file_nameการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุน ประกันภัยแรงงานไต้หวัน

ขนาด : 56.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:33:55+07

pll_file_nameสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์

ขนาด : 1004.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:32:36+07

pll_file_nameการขอรับเงินประกันสังคม (GOSI – โกซี่) (ประเภทเงินบำนาญหรือกองทุนเลี้ยงชีพ)

ขนาด : 284.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-22 09:29:38+07
TOP